شنبه 7 مرداد 1396/ Sat 29 July 2017
  • امام باقر(ع) : شرّقا و غرّبا لن تجدا علماً صحيحاً الّا شيئاً يخرج من عندنا اهل البيت خودتان را به مشرق و مغرب بزنيد علم صحيح پيدا نمى كنيد مگر چيزى كه از پيش ما اهل بيت صادر شود.
کدمطلب : 2768
مطالعات فلسفی و عرفانی

=> نقد مباني حكمت متعاليه

=> محي الدين در آئينه فصوص. جلد اول

=> محي الدين در آئينه فصوص. جلد دوم

=> گذري بر جامعه شناسي شناخت

=>دو دست خدا

=> پايان تاريخ

=> طلوع ابر انسان

=> چنين گفت نيچه

=> صدور

=> رویدادی تازه در نقد فلسفه

=> عدل الهی

=> پلورالیسم

=> مبحثی در توحید

=> پارادایم هزاره سوم

=> معجزه ، کرامت ، کهانت

=> رهیافتی برای تجدید نظر در نظریه های حاکم برعلوم تجربی و انسانی

=> پرستش اسماء الله

=> کابالا و پایان تاریخش

=> توحید و خداشناسی

=> عرفان اهل بیت (ع) و عرفان صدرائیان

=> عرفان و کهانت

=> قدریه در این زمان

=> ولایت و کهانت

=> مرگ فلسفه ها

=> دلیل بیست و دوم: کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد

=>اصول اساسی در شناخت فلسفه ها

=>شرحی بر فرمایشات حضرت آية الله العظمی سیستانی

=>علت ماندگاری فلسفۀ ارسطو در میان شیعه

=> آفریدگار و آفرینش