پنجشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۷فهرست درس ها و سخنراني ها

1 سخنرانی استاد مرتضی رضوی: جنگ خليج فارس(سقوط غرب) 1370
2 سخنرانی استاد مرتضی رضوی: نظام اجتماعي اسلام 1366
3 سخنرانی استاد مرتضی رضوی: امام مهدي(عج) 1373
4 سخنرانی استاد مرتضی رضوی: هنر و جشنواره فيلم وحدت 1364
5 سخنرانی استاد مرتضی رضوی: دموکراسي و مجلس خبرگان 1365