دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها=>اسلام و مبانی مدیریت


فصل اول: مقدمه هائی برای بحث مدیریت
فصل دوم: مدیریت خود، خانواده، خاندان
فصل سوم: مدیریت گروه، تیم، سازمان
فصل چهارم: مدیریت جامعه