دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها=>رؤیت هلال


مقدمه
مسئلۀ اول: شب قدر و تعیین وقت آن
مسئلۀ دوم: نماز و روزه در سفینۀ فضائی
مسئلۀ سوم: نماز و روزه در قطب شمال و قطب جنوب
مسئلۀ چهارم: نماز در مدار 60 درجه
مسئلۀ پنجم: روزه در مدار 60 درجه
مسئلۀ ششم: رؤیت هلال