پنجشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => دو دست خدا =>فصل سوم: انسان و قضا و قدر- جبر- اختیار- تفویض- امربین الامرین


جبر
حیوان
درنگ برای نتیجه گیری
انسان
جبر- تفویض- امربین الامرین