پنجشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => دو دست خدا =>فصل اول: امر و خلق


دو دست خدا
امر و خلق همیشه با هم و تنیده برهمدیگر در جریان هستند
اذن و تدبیر- نوع پنجم از امر
کارخدا نه انرژی می برد و نه وقت
توصیه ای در پایان این فصل