چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها=>حلقات يك


مقدمه
جلسه اول : مراد از «بئر» چيست؟
جلسه دوم : بررسي اجمالي ادلّه‌اي كه اقامه شده است
جلسة سوم : بررسي احاديث مربوطه
جلسه چهارم : عفو، سماحت، اجتناب از عسر و از ايجاد حرج براي مردم
جلسه پنجم : بررسي وجه چهارم از وجوه استدلال
جلسه ششم : بررسي دليل سوم، چهارم و پنجم طرفداران قول به طهارت
جلسه هفتم : بررسي دليل ششم تا دليل يازدهم طرفدران قول به طهارت
جلسه هشتم : بررسي ايراداتي كه طرفداران قول به طهارت بر ادلّة طرفداران قول به تنجّس، گرفته‌اند
جلسه نهم : ادامه بررسي ايرادات متأخرين بر استدلال متقدمين
جلسه دهم : ادامه بررسي ايراداتي كه متأخرين بر استدلال متقدمين وارد مي‌كنند
جلسه يازدهم : ادامه بررسي ايراداتي كه بر استدلال متقدمين گرفته‌اند
جلسه دوازدهم : بحث ويژه بحراني (ره) درباره اختلاف مقدرات نزح در مورد يك شيئ واحد